Om os

Denne hjemmeside er udarbejdet i forbindelse med arbejdsfællesskabet ’Trygge Fællesskaber’. Trygge Fællesskaber er et arbejdsfælleskab med mere end ti års erfaring i arbejdet med forebyggelse af risikoadfærd blandt børn og unge. Vores faglige tilgang har et klart fokus på trivsel og inklusion i læringsfællesskaber og udviklingsmiljøer for børn i skolealderen.

Arbejdsfællesskabet og tankerne vi bygger vores arbejde på, har sine rødder i forebyggende arbejde i SSP regi. Vi har i mere end ti år arbejdet ud fra en vidensbaseret strategi, med et mindset der bygger på en fællesskab orienteret tilgang til forebyggelse, med fokus på social pejling, social kapital og genoprettende tænkning.

Vores tilgang til forebyggelse, trivsel og inklusion er primært bygget op omkring Professor emeritus Dr. Jur. Flemming Balvig’s og Lektor Ph.d. Lars Holmberg’s mangeårige forskning og arbejde med risikoadfærd og de sammenhænge der gør sig gældende for denne. Arbejdet og tankerne bygger på dette, samt på Balvig’s og Holmberg’s udvidede model for social pejling.

Vores foredrag, kurser og undervisning, og denne hjemmeside, har overordnet to formål: dels at udbrede viden om arbejdet med normer og trivsel blandt børn og unge. Videre et konkret arbejde blandt børn og unge, med at understøtte, udvikle og vedligeholde trygge fællesskaber, samt at forebygge risikoadfærd.


Anja Liebach
- Konsulent

I flere år har jeg arbejdet med trivsel og inklusion med et forebyggende sigte. Mine mere end 15 år som lærer, skole-hjemvejleder og som en del af SSP, har givet mig et solidt fundament i forhold til at arbejde med udsatte børn og unge, og forebyggelse af risikoadfærd i skoleklasser.

I mange år har jeg arbejdet med forebyggelse i børne- og ungefællesskaber. Det har været et arbejde præget af en fællesskabende tilgang, med fokus på social kapital og klare normer.


Thomas Aistrup
- Konsulent

Min baggrund for arbejdet med trivsel, inklusion og forebyggelse af risikoadfærd, er fra skoleverdenen. I mine mange år, både som Ressourcevejleder, konfliktmægler og som ansvarlig for forebyggelse i SSP regi, har jeg arbejdet for at udbrede forståelsen af en fællesskabsorienteret tilgang til børn og unges udvikling og dannelse. Både i forhold til et decideret fokus på inklusion og trivsel for marginaliserede børn og udsatte grupper, men også som et mindset for forebyggelse af risikoadfærd på et generelt plan, hvor tilknytning til, og en gensidig afhængighed i trygge fællesskaber, skaber en solid forbyggende ramme.

I flere år har jeg brændt for, at udvikle og arbejde med forebyggende indsatser og metoder, med det formål at skabe, fastholde og udvikle trygge fællesskaber for børn og unge. Jeg har i den forbindelse udviklet undervisningsmateriale og interventioner til brug i børne- og ungefællesskaber.


Jesper Lowies
- Konsulent

I mange år har jeg som både lærer, LKT-ansvarlig og som en del af SSP arbejdet med forebyggelse og foregribelse af risikoadfærd i børne- og ungefællesskaber.

Mit arbejde har været præget af et genoprettende mindset, og et fokus på trivsel og normer i læringsfællesskaber. Et arbejde der rummer muligheder for skabende, innovativ og inkluderende lærings og udviklingsfællesskaber.

At arbejde med forebyggelse af risikoadfærd, er et arbejde der i højere grad har fokus på rammen, end på resultatet. Vi skal forstå at risikoadfærd er en præmisse i børns og unges udvikling, og for mennesker generelt. Ønsker vi at forebygge og imødegå risikoadfærd, for at mindske den udviste adfærd samt effekten af den, handler det i høj grad om, at skabe de bedste rammer, og at have fokus på netop det at skabe de bedst mulige rammer.


Charlie Lywood
- Konsulent

Jeg har arbejdet med trivsel og forebyggelse i over 20 år som SSP konsulent. Mine grundlæggende antagelser er at homo sapiens er et socialt dyr og trives bedst i flokke som understøtter og viser omsorg for hinanden. Det er udgangspunktet. 

Ved at påvirke grupper til at have det godt med hinanden kan professionelle, som har med børn at gøre, være med til at børn får en god barndom og følge deraf en god mulighed for et godt voksent liv. Der er forskellige redskaber til. Forskning i emnet peger på at det er gruppens sociale kapital som vi skal kigge på. Hvordan børnegrupper interagerer med hinanden og med de voksne omkring dem er helt afgørende for hvordan den enkelt har det. 

Jeg kan bidrag med viden om arbejde med grupper af vanskelige børn gennem forældrenetværk. Jeg er konfliktmægler – både individuelle konflikter og gruppe konflikter. Tilmed har jeg viden om og har arbejdet med genoprettende praksisser i mange forskellige kontekster. Jeg kan formidle stof som er svært tilgængelige så frontpersonale og forældre kan være med. Jeg kan også tilbyde individuelle supervision inden for dette felt da jag har en mentoruddannelse.

https://www.cl-consult.dk/